Un Viņam palīdzēja Viņa paša elkonis, un Viņa paša taisnība bija Viņam par balstu

Kā jūs saprotat, mēs turpinām demokrātijas kapitulācijas tēmu. Patiesībā ne tikai demokrātijas. Runa ir par morālo un ētisko standartu degradāciju. Un tas nozīmē draudzes kā tādas degradāciju. Un tam vairāk nekā jebkad iepriekš vajadzētu mūs satraukt. Mums jāzina, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, un kas mums būtu jādara.

Pravietis Jesaja precīzi formulēja šo diagnozi.

"Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt.

Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums, jo jūsu rokas ir aptraipītas ar asinīm un jūsu pirksti ir pilni noziegumu, jūsu lūpas runā melus, un jūsu mēle pauž netaisnību" (Jes. 59:1-3).

It kā šodienas informācija no centrālajiem ziņu portāliem. It kā būtu ielūkojušies mūsu realitātē.

„Un spriedums atkāpās, un patiesība nostājās tālu, jo patiesība laukumā klupa un godīgums nevar ienākt" (Jes. 59:14).

"Tiešām, patiesība un uzticība ir pazudušas; kas piekāpjas ļaunuma priekšā, tas krīt par upuri neskaitāmiem laupītājiem. Tas Kungs to redzēja, un Viņam tas ļoti nepatika, ka nav vairs taisnības. Un Viņš redzēja, ka nav neviena, un brīnījās, ka nav aizstāvja; tad Viņam palīdzēja Viņa paša elkonis, un Viņa paša taisnība bija Viņam par balstu" (Jes. 59:15-16).

Demokrātija var kapitulēt tirāniem un diktatoriem, bet Dieva Valstība nekad.

Stingras valsts pamatā ir Svētajos Rakstos noteikto morālo un ētisko vērtību aizsardzība. Un, ja cilvēku vidū nav morāles aizstāvju, pats Kungs uznāks vēsturiskajā arēnā un parādīs Sevi spēcīgu pret visiem Saviem ienaidniekiem.

"Viņš apvilka taisnību kā bruņas un lika galvā pestīšanas bruņucepuri; Viņš tērpās atriebības drēbēs kā Savā ieroču tērpā un ietinās dusmu bargumā kā mētelī. Viņš atmaksās tieši pēc nopelna, piemērodams bardzību Saviem pretiniekiem, atriebību Saviem ienaidniekiem; jūras salām Viņš atmaksās, kā tās pelnījušas.

Tad ļaudis rietumos bīsies Tā Kunga Vārdu un austrumos Viņa godību, jo Viņš nāks kā augstos krastos iesprostota strauja upe, ko dzen Tā Kunga dvaša. Bet Ciānai nāks pestītājs un tiem, kas Jēkabā atgriezušies no sava uzticības zvēresta lauzuma," saka Tas Kungs" (Jesajas 59:17-20).

Kā iespējams ietekmēt totalitārismu Krievijā un Baltkrievijā? Kā jūs varat ietekmēt Baidena transpersonu politiku vai Irānas un Pekinas globālās pretenzijas?

Grūti pateikt. Taču mums ir jāzina, ka tad, kad beidzas cilvēku iespējas, iesaistās Dieva iespējas.

"Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību" (Rom. 1:18).

Kurš pratīs izbeigt šo strīdu, kāda padome, kādas sanāksmes?

Zeme deg. Un būt vai nebūt, neizlemj zemes korifeji.

Ne viņi izrīkos. Ne jau premjerministri pie galdiem izlemj, būt vai nebūt mieram.

Ir Dieva tiesa. To nevar ne novērst ne tuvināt ar skaļām runām.

Šis spriedums atnāks pie jūsu sliekšņa, kad neviens to negaida.

Atnāks, kā viss, kas notiek tieši laikā, un  pamatoti sodīs visus.

Tikai Viņa priekšā atkāpsies meli un tumsa, Viņa priekšā visi kritīs uz ceļiem.

Viss būs šādi. Viss būs tieši šādi. Viņš pavilks apakšsvītru zemes darbiem. 

“Es nāku drīz; turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu" (Atkl. 3:11).

Kad kapitulē demokrātija un veselais saprāts. Kad svētnīcas tiek samītas un drosmīgu cilvēku balsis apklust. Kad pār zemi nolaižas tumsa, Dieva tautai paliek apsolījums: demokrātija var kapitulēt vardarbības un ļaunuma priekšā. Bet Dieva Valstība nekad. Dieva Valstība nekad nav atkāpusies un nav kapitulējusi tirānu un diktatoru priekšā.

Pilnu šīs kalpošanas versiju varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas