Pielūgšanas izcelsme un raksturs. Kemp 17.04.21.

Kāpēc tika izvēlēta tieši šī tēma? Domāju, ka tas nav nejauši. Es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka ne mēs izvēlējāmies. Viņš izvēlējās.

Tas, Kuram veltīta šī kalpošana. Tas, Kurš no Mūžības dziļumiem līdz pat šai dienai sēž Godības Tronī, pretendē uz pienākošos slavu un cienīgu pielūgsmi Garā un Patiesībā. Patiesībā, Viņš meklē šādus pielūdzējus, un lai Dievs dod, ka mēs tiktu atrasti.

Dāvida Telts atjaunošana uzņem apgriezienus, un Visumā nav tāda spēka, kas varētu apturēt šo procesu. Tie, kuriem ir ausis dzirdēt, lai sadzird, ko Gars saka draudzēm.

Nezinot pielūgsmes izcelsmi un dabu kā tādu, diez vai ir iespējams Viņam izpatikt uz mūsu skatuvēm, mūsu dievkalpojumu laikā.

Bet Viņš nepieņem jebkuru uzslavu, un diezgan bieži var sacīt: "Mities jel skandināt Man savas ķerkstošās dziesmas! Es negribu ne dzirdēt tavu cītaru skaņu!" (Amosa 5:23)

Lai saprastu šīs kalpošanas būtību, vispirms mums jāņem vērā Mūžības aspekts un jāatbild uz vienkāršu jautājumu: kad pirmo reizi atskanēja pielūgšanas bauslis "tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot", un kam tas bija adresēts?

Apustulis Pāvils vienkārši lieliski paver mums šo svarīgo retrospektīvu.

"Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.

Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā; ar to Viņš kļuvis tik daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāku par tiem Viņš mantojis Vārdu.

Jo kuram eņģelim gan jebkad Viņš teicis: Mans Dēls Tu esi, šodien Es Tevi esmu dzemdinājis. Un atkal: Es Viņam būšu par Tēvu, un Viņš Man būs par Dēlu.

Un, kad Viņš pirmdzimto atkal ieved pasaulē, Viņš saka: un visi Dieva eņģeļi Viņu lai pielūdz" (Ebrejiem 1:1-6).

Bauslis par pielūgsmi pie mums atnāca no mūžības dziļumiem, ilgi pirms zemes civilizācijas parādīšanās. Sākotnēji tas nebija adresēts cilvēkiem. Vispirms tas tika adresēta Eņģeļiem.

Atklāsme par pielūgsmi ir nesaraujami saistīta ar atklāsmi par Eņģeļiem. Mēs kopā ar viņiem pielūdzam To, Kurš sēž tronī.

"Tad es redzēju un dzirdēju kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstošu tūkstoši, kas sauca skaņā balsī: "Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!

Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām: "Tam, kas sēd goda krēslā, un tam Jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos." Un četras dzīvās būtnes sacīja: āmen! Vecaji metās zemē un pielūdza."

Un visas radības, kas atrodas debesīs un virs zemes, zem zemes un jūrā, un viss, kas tajās atrodas, es dzirdēju, sacīdams: Tronī sēdošajam un Jēram svētību, godu un slavu. un spēks mūžīgi mūžos.  Bet četri dzīvnieki sacīja: Āmen.  Un divdesmit četri vecākie krita un pielūdza Viņu, kurš dzīvo mūžīgi mūžos” (Atklāsmes 5:11-14).

Iesākumā Dievs radīja debesis un pēc tam zemi. Un visi standarti, kas bija debesīs, pēc tam tika pasludināti un apstiprināti uz zemes.

Tādējādi vēlāk pielūgsmes bauslis enģeļiem kļuva par bausli arī cilvēku dēliem. Reāli pielūdzēji veic savu kalpošanu kopā ar Eņģeļiem.

Protams, es nepārstāstīšu visu sestdienas vēstījumu. Tas ir tikai epitezers, lai izraisītu veselīgu interesi par šo vitāli svarīgo kalpošanu. Kempa saulce divās daļās varat noskatīties šeit.

Pirmajā daļā mēs vairāk pētījām pielūgsmi kā neatņemamu, būtisku Dieva Valstības struktūru (Tulkojums Latviešu valodā):

Otrajā daļā (Krievu valodā) es dalījos ar savu redzējumu par Dāvida telts atjaunošanu mūsdienu apstākļos.

Es būtu ļoti pateicīgs ne tikai dzirdēt jūsu attieksmi pret notiekošo, bet arī gatavs apsvērt sadarbības noteikumus svētnīcas teritorijā.

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas