Nezināt, no kurienes un uz kurieni, nozīmē nezināt neko. Patiesa sevis izzināšana nav iedomājama bez Dieva iepazīšanas

“Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma." 

Tad farizeji sacīja Viņam: "Tu pats liecini par Sevi; Tava liecība nav patiesa.

Tad Jēzus viņiem atbildēja: "Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eju” (Jāņa 8:12-14).

Es zinu, no kurienes esmu nācis un kurp eju. Bet jūs nezinat ne vienu ne otru. Tajā arī ir apslēpts konflikts starp garīgajiem un miesiskajiem kristiešiem.

Patiesa sevis izzināšana ir Dieva iepazīšanas produkts. Jo tikai Dievs nosaka mūsu koordinātas NO KURIENES un KURP.

Tieši no šā Jēzus sāka savu misiju. Iepazīsimies. Mans statuss ir daudzšķautņains kā dimants. Ir tik daudz šķautņu un nokrāsu. Jūsu uzmanībai - viens no tiem.

"Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma" (Jāņa 8:12).

Pirms saņemam vēstījumu, mums ir jāatzīst pats vēstnesis. Neatpazīstot pašu vēstnesi, mēs diez vai varam izprast viņa vēstījumu.

Tāpēc farizeju reakcija bija neadekvāta. Viņa vēstījumu tie uztvēra naidīgi.

"Tu pats liecini par Sevi; Tava liecība nav patiesa" (Jāņa 8:13).

Pirmkārt, viņi aizliedza Viņa autoritāti. Kritizēja Viņa statusu. Viltvārdis. Par ko tu sevi esi iedomājies? Un, otrkārt, viņi izsvītroja Viņa vēstījumu. Bet Kristus atbilde pārsvītroja viņu svītrojumus.

"Tad Jēzus viņiem atbildēja: "Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eimu" (Jāņa 8:14).

Patiesa sevis izzināšana ir Dieva iepazīšanas produkts. Jo tikai Dievs nosaka mūsu koordinātas NO KURIENES un KURP.

Vai mazums, ko tu esi izdomājis, izfantazējis vai arī apkārtējie tev uzspieduši. Vienīgais patieso zināšanu avots par sevi ir Debesu Tēvs. Tāds ir eksistences pamatlikums.

"Jūs spriežat kā cilvēki, Es ne par vienu nespriežu tiesu" (Jāņa 8:15).

Šī ir jūsu mērījumu sistēma. Jūs esat reliģiskās un miesīgās realitātes ķīlnieki, kam nav nekāda sakara ar Dieva Valstību. Nezināt NO KURIENES un KURP, nozīmē nezināt neko.

Lūk, kā izskatās reliģiskās kopienas traģēdija: pretendēt uz piederību Dieva tautai, neesot nekādās attiecībās ar Dievu.

Šo dievkalpoju pilnībā varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas