Mūsu garīgās koordinātas Kristū Jēzū. Sargieties no farizeju ierauga un no Hēroda ierauga

"Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens" (Jāņa 17:14-16, 21-22).

Atkal Tas Kungs nosaka mūsu garīgās koordinātas un Dieva Valstības ģenētisko identifikāciju.

Ja esmu dzimis no Dieva, es vairs neesmu no pasaules. Tā kā šī pasaule ir materiāla, tā ir laicīga, un kādu dienu tā sadegs.

Ja esmu dzimis no Dieva, man ir Debesu Tēva ģenētika, proti, Kristū mums pieder mūžīgā dzīvība Dieva Valstības teritorijā.

Kristocentrisms un Teokrātiskā kārtība ir mūsu drošības un uzvaras pamats. Jaunās Derības kristīgā pasaules uzskata pamats. Lūk, ko nozīmē - viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

"Un farizeji uzstājās un sāka ar Viņu sarunāties un prasīja no Viņa kādu zīmi no debesīm, Viņu kārdinādami. Un Viņš nopūtās Savā garā un sacīja: "Ko šī cilts meklē zīmes? Patiesi Es jums saku: šai ciltij nekāda zīme netaps dota...

Un Viņš tiem pavēlēja, sacīdams: "Raugait, sargaities no farizeju rauga un no Hēroda rauga!" (Marka 8:11-12, 15)

Tas, kas šajā pasaulē ir dzimis no Dieva, tiek uztverts naidīgi, jo Dieva Valstības standarti vienmēr apdraud tumsas valstību.

Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi - lūk, garīgās konfrontācijas skarbā realitāte.

Un šīs ir pašu, alternatīvās, garīgās koordinātes. Reliģiski politiska korumpēta sistēma, ko sauc par farizeju un Hēroda ieraugu.

Un, ja Tas Kungs teica, uzmanīties nonākt tajā, tātad tāda iespēja pastāv.

Par ko arī bija runa pēdējā dievkalpojumā (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas